A -Wurf vom 5. Februar 2020

 

Strubbeli

 

Alisha, Akki, Amy und Ambri vom Altschloss

 

 

Mutter : Pippi von Flühli

Vater:    Nepomuk von Flühli

 

 

Z -Wurf vom 29. Januar 2020

 

Glatthaar

 

Zino, Zaira und Zamir vom Altschloss

 

 

Mutter : Esti von Flühli

Vater:    Nepomuk von Flühli

 

 

Y -Wurf vom 24. Januar 2020

 

Glatthaar California

 

Yuma, Yakima, Yadira, Yasir und Yukimo vom Altschloss

 

 

Mutter : Snowflake von Flühli

Vater:     Geronimo vom Altschloss

 

 

 

 

X -Wurf vom 4.Januar 2020

 

Glatthaar

 

Xenja und Xandra vom Altschloss

 

 

Mutter : Zamira von Flühli

Vater:     Nepomuk von Flühli